Wet en regelgeving bomen

Verhaal van schade

Bomen verliezen takken, soms zeer grote, en bomen gaan een keer omvallen. Hierdoor kan schade ontstaan aan zaken of personen. Eén van de eerste vragen in zulke gevallen is: wie is aansprakelijk voor deze schade? In beginsel draagt in Nederland iedereen zijn eigen schade. Het verhalen van geleden schade is een steeds meer voorkomend fenomeen geworden en de schade die door bomen wordt veroorzaakt kan soms ook buitengewoon omvangrijk zijn. Wanneer de slachtoffer zijn schade wil verhalen op de eigenaar van de boom, moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad en zal het slachtoffer moeten bewijzen dat de schade de eigenaar kan worden verweten of dat het hem kan worden toegerekend. Schade kan worden verweten als de eigenaar bijvoorbeeld een tak uit een boom zaagt, die daardoor op een auto valt. Schade kan in veel gevallen worden toegerekend als de eigenaar tekort is geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren.

Onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW

In artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de onrechtmatige daad als volgt omschreven: een inbreuk op een recht; een doen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht; een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het kan dus gaan om een handelen of een nalaten waarmee iemand een ander schade toebrengt. Er moet aan 5 criteria worden voldaan voordat er sprake is van een onrechtmatige daad. Er moet dus sprake zijn van onrechtmatigheid, van toerekenbaarheid (vaak in de vorm van “schuld”), er moet schade zijn, er moet een causaal verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de schade en er moet sprake zijn van relativiteit. Is aan al deze eisen voldaan, dan moet de eigenaar van de boom de schade van het slachtoffer vergoeden.

Zorgplicht

Een eigenaar van een boom kan wellicht aansprakelijkheid voorkomen wanneer hij kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Er is dan geen sprake van onrechtmatigheid. De rechtbank Arnhem heeft dat onlangs heel helder uiteengezet. Er zijn drie vormen van zorgplicht. De algemene zorgplicht bestaat er uit dat er sprake moet zijn van regulier en regelmatig onderhoud en uitwendige controle op gebreken aan de boom (de zogenaamde boomveiligheidscontrole). Afhankelijk van leeftijd, omvang en groeiplaats hebben we het dan over jaarlijkse tot vijfjaarlijkse controles. Wanneer de boom op een plaats staat waarbij is te voorzien dat bij omvallen of afbreken van een tak er aanzienlijke schade kan ontstaan, dan is er sprake van verhoogde zorgplicht. Een dergelijke boom zal minstens jaarlijks moeten worden gecontroleerd en behoeft misschien extra onderhoud. En dan is er nog de onderzoeksplicht. Wanneer uitwendige gebreken worden geconstateerd of andere aanwijzingen bestaan over een gebrek, dan dient een nader onderzoek plaats te vinden.